Warunki użytkowania

Preambuła

Niniejsze warunki użytkowania (zwane dalej "OWU") przedstawiają wszystkie postanowienia mające zastosowanie do produktów i usług oferowanych na stronie internetowej https://jpresta.com/pl/ (zwanej dalej "stroną internetową").

WU są dostępne online na stronie internetowej. Klient potwierdza, że zapoznał się z nimi i je zaakceptował, zakup produktów i korzystanie z usług oferowanych przez firmę JPresta oznacza wyraźną i bezwarunkową akceptację i przestrzeganie przez klienta niniejszych WU, jak również, w stosownych przypadkach, istniejących dokumentów umownych uzupełniających lub zmieniających wspomniane WU.

Artykuł 1: Definicje

Klient: osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w momencie zakupu Produktu lub korzystania z Usług oferowanych przez JPresta i/lub osoba fizyczna (osoby fizyczne) korzystająca z tych samych Produktów i Usług na odpowiedzialność klienta.

Umowa: niniejsze WU, jak również wszystkie dokumenty umowne uzupełniające i/lub zmieniające je (szczegółowe warunki sprzedaży, formularz zamówienia itp.).

Usługi: odnosi się indywidualnie lub zbiorczo do usług takich jak w szczególności, ale nie wyłącznie, instalacja modułów, wsparcie, certyfikacja produktów, audyty i doradztwo.

Produkt wirtualny: wszelkiego rodzaju dobra niematerialne, które mogą być oferowane Klientowi przez Spółkę lub jej Partnerów, w szczególności, ale nie tylko, moduł, motyw graficzny, film, logo, szablon dokumentu, książka elektroniczna, itp.

Obsługa klienta: wszystkie usługi oferujące pomoc techniczną, handlową lub rozpatrujące reklamacje, świadczone przez Spółkę na rzecz jej Klientów, z którymi można się skontaktować pod następującym adresem:
JPresta - 8 Grand Kermin 22200 Pabu (Francja)

Firma: JPresta z siedzibą przy 8 Grand Kermin 22200 Pabu (Francja) i zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek w Saint-Brieuc pod numerem 491 845 897.

Artykuł 2: Cel

Celem niniejszych TCU jest określenie warunków dostawy Produktów i Usług oferowanych przez Firmę i/lub Produkty jej Partnerów do Klienta, w szczególności w celu umożliwienia mu publikacji, prezentacji i sprzedaży własnych produktów w Internecie oraz umożliwienia płatności za pośrednictwem Internetu lub innego kanału płatności. TCU określają również warunki dostawy Produktów do Firmy przez jej Partnerów.

Artykuł 3: Sprzedaż internetowa

JPresta to sklep internetowy, oferujący Usługi i wirtualne Produkty opracowane przez Firmę lub jej Partnerów. Warunki finansowe związane ze sprzedażą Produktów w imieniu Partnerów zostały szczegółowo opisane w artykule 3.3 niniejszych WU.

Artykuł 3.1 : Przetwarzanie zamówienia

Klient oświadcza, że przeczytał i zaakceptował niniejsze WU przed złożeniem zamówienia. Potwierdzenie zamówienia oznacza zatem akceptację niniejszych WU. O ile nie udowodniono inaczej, dane zapisane przez firmę stanowią dowód wszystkich transakcji dokonanych z klientem.

Klient musi sprawdzić kompletność i zgodność informacji podanych Spółce podczas składania zamówienia, w szczególności adresu do faktury. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i wynikające z nich konsekwencje.

Artykuł 3.2 : Płatność

Klient może zapłacić za zakupy kartą bankową, lub za pomocą systemu PayPal.

Spółka zastrzega sobie prawo do zablokowania transakcji na czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli antyfraudowej.

Artykuł 4: Licencja

Firma przyznaje każdemu Klientowi, który kupi Produkt wirtualny, licencję użytkownika, na zasadzie niewyłączności i na cały świat. Ta licencja jest ważna tylko raz dla pojedynczej instancji PrestaShop w produkcji (otwartej dla publiczności z zezwoleniem na wiele sklepów) i dla pojedynczej instancji Prestashop w teście (zamkniętej dla publiczności). Ponadto Klientowi zabrania się odsprzedawania lub używania w innych sklepach Produktów wirtualnych zakupionych na stronie https://jpresta.com/pl/. Ograniczenie to obejmuje wszystkie zasoby dostarczone z produktem wirtualnym. Spółka zastrzega sobie jednak prawo do zakupu Produktów wirtualnych w imieniu swoich klientów.

Artykuł 4.1 : Aktualizacje

Zakup produktów wirtualnych za pośrednictwem strony Spółki uprawnia do natychmiastowego pobrania aktualnych i przyszłych wersji zakupionego produktu, jak określono w załączonej licencji.

Artykuł 4.2 : Wsparcie

Zakup produktów wirtualnych znajdujących się na stronie Spółki uprawnia do wspierania korzystania z niej wyłącznie drogą elektroniczną i przez okres określony w załączonej licencji.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, instalacja nie jest wliczona w zakup produktów wirtualnych.

Artykuł 5: Zrzeczenie się odpowiedzialności

Artykuł 5.1 : Strona internetowa

Bez względu na obowiązujące odmienne przepisy prawne, strona internetowa i wszystkie oferowane przez nią funkcje są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, bez żadnej gwarancji.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pobrania wirusów komputerowych lub podobnych kodów ze strony internetowej.

Osoby trzecie, które mogą wypowiadać się na Stronie, nie są przedstawicielami Firmy, a ich opinie nie muszą odzwierciedlać opinii Firmy.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty lub kradzieży hasła, nazwy użytkownika, konta lub informacji użytkownika w ramach Serwisu. Nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku utraty treści lub danych lub szkód wynikających z wykorzystania nazw użytkowników przez osoby trzecie.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie, utratę, kradzież, modyfikację lub niedostępność jakichkolwiek treści swoich Partnerów, w szczególności, ale nie tylko, banków zdjęć, zasobów zewnętrznych, modułów, filmów, jak również za wszelkie wynikające z tego konsekwencje.

Artykuł 5.2 : Sprzedaż internetowa

Z wyjątkiem zobowiązań wynikających z jej jakości sprzedawcy (gwarancja na wady ukryte i gwarancja zgodności produktów) lub na mocy innych obowiązujących przepisów prawnych, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dostarczone Produkty wirtualne.

Jeśli nie określono inaczej, instalacja, konfiguracja, projekt, wsparcie i aktualizacje nie są zawarte w zakupie Produktów wirtualnych. Kompatybilność z przyszłymi wersjami PrestaShop, modułami stron trzecich lub zmodyfikowanymi instalacjami Prestashop nie jest gwarantowana i nie może otwierać żadnego prawa do wymiany lub zwrotu pieniędzy.

Strona może być przeglądana z dowolnego kraju, przy czym jej zawartość nie jest dostępna dla tych krajów. Firma nie ma obowiązku umieszczania tych informacji i nie gwarantuje, że Produkty wirtualne i fizyczne są dostosowane do krajów innych niż te, dla których zostały zaprojektowane.

Artykuł 6: Termin dostawy

Produkty Wirtualne można pobrać na Stronie Internetowej niezwłocznie po otrzymaniu i zatwierdzeniu płatności. Klient ma świadomość, że pobranie jego zakupów jest uzależnione od ograniczeń związanych z korzystaniem z Internetu i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do danych, które udostępnia Klientowi.

Artykuł 7: Unieważnienie

Produkty wirtualne i/lub usługi mogą być oferowane w ramach niniejszych TCU konsumentom, a klient jest informowany, w stosownych przypadkach i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony konsumentów, że ma prawo do anulowania umowy, z którego może skorzystać w ciągu trzydziestu (30) dni od jej zaakceptowania. W takim przypadku Klient nie musi uzasadniać swoich powodów ani płacić żadnych kar, z wyjątkiem wszelkich kosztów zwrotu towarów w przypadku sprzedaży fizycznych Produktów.

W przypadku Usług, Klient nie skorzysta z tego prawa do anulowania, jeśli realizacja świadczenia usług rozpoczęła się przed upływem trzydziestodniowego (30) okresu anulowania, o którym mowa powyżej.

Artykuł 8: Refundacja

Produkty, o których mowa w artykule 7 niniejszych WU, są zwracane w ciągu maksymalnie 30 dni od daty skorzystania z tego prawa.

Zwrot pieniędzy następuje poprzez przelanie środków z tej samej metody płatności, z której skorzystał Klient, na rachunek bankowy Klienta zaadresowany na nazwisko Klienta, który złożył zamówienie.

Artykuł 9: Obowiązek doradztwa

Zakup Produktów wirtualnych i fizycznych może być całkowicie zautomatyzowany bez jakichkolwiek działań ze strony Firmy. Firma wypełnia w ten sposób swój obowiązek doradztwa:

  • poprzez wsparcie sprzedaży udzielane drogą elektroniczną.
  • poprzez obecność na Stronie internetowej szczegółowego opisu Produktu wirtualnego lub fizycznego oraz, w stosownych przypadkach, konfiguracji wymaganej do jego użytkowania.

Artykuł 10 : Rozstrzyganie sporów

Te TCU podlegają prawu francuskiemu.

Strony będą dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów związanych z usługami firmy objętymi TCU. W przypadku trwałego braku porozumienia, spór będzie podlegał wyłącznej jurysdykcji sądów w Saint-Brieuc (Francja).

Artykuł 11 : Piractwo

Wszyscy użytkownicy Serwisu muszą zgłaszać wszelkie naruszenia licencji lub niewłaściwe wykorzystanie Produktów wirtualnych oferowanych przez Spółkę.

W przypadku naruszenia własności intelektualnej przez produkt oferowany do sprzedaży na Stronie przez Spółkę, należy dokonać powiadomienia o tym fakcie za pośrednictwem formularz kontaktowy dostępny na stronie. W przypadku nadużyć, użytkownik będzie odpowiedzialny za koszty zgłoszenia przeciwnego.

Artykuł 12 : Dane osobowe

Informacje i dane dotyczące Klienta są wymagane przez Spółkę do zarządzania zamówieniami i relacjami handlowymi. Mogą one zostać przekazane firmom, które zajmują się realizacją zamówienia, w szczególności w odniesieniu do płatności online. Informacje te są również przechowywane ze względów bezpieczeństwa oraz w celu umożliwienia personalizacji ofert skierowanych do klienta. Na mocy zmienionej ustawy o ochronie danych osobowych i swobodach obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 roku, Klient ma prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia dotyczących go informacji zebranych przez Spółkę w ramach jej działalności. Prawo to może być wykonywane bezpośrednio na Stronie internetowej lub pisząc do Firmy : JPresta - 8 Grand Kermin 22200 Pabu (Francja).

Klient może wybrać podczas tworzenia lub konsultacji konta, czy chce otrzymywać oferty od Spółki lub firm partnerskich. Klient może w każdej chwili zmienić swoje preferencje na stronie "dane osobowe" swojego konta klienta

Strona internetowa wykorzystuje automatyczny proces instalowania plików "cookies" w komputerze Klienta, aby móc rejestrować informacje związane z nawigacją jego komputera na stronie internetowej. Klient może jednak zablokować zapisywanie "ciasteczek" poprzez odpowiednią konfigurację swojego nawigatora internetowego.

Wreszcie, Klient przyjmuje do wiadomości, że Firma może być zobowiązana, zgodnie ze swoimi obowiązkami prawnymi, do ujawnienia danych osobowych dotyczących Klienta w ramach procedur prawnych (nakazów sądowych itp.).

Artykuł 13 : Przypadki siły wyższej

Spółka zobowiązuje się, mając na uwadze obecną technologię, do utrzymania w jak najlepszych warunkach usług oferowanych na Stronie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu spowodowanych działaniem siły wyższej lub spowodowanych przez osobę trzecią lub Klienta, jak również w przypadku incydentów technicznych.

Spółka nie może zatem ponosić odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z obowiązków umownych z powodu okoliczności, których nie można przewidzieć, których nie da się uniknąć i na które strony nie mają wpływu.

Strony uznają i ustalają między sobą, przy czym lista ta nie jest wyczerpująca, że w szczególności siła wyższa lub wyjątkowe okoliczności lub wina strony trzeciej odnoszą się do szkód pochodzących lub spowodowanych przez: katastrofy naturalne, pożary, powodzie, wyładowania atmosferyczne, dopłaty elektryczne, strajki, przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie sieci telekomunikacyjnej, wojny domowe lub zagraniczne, zamieszki lub niepokoje społeczne, ataki terrorystyczne, ograniczenia regulacyjne dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych, utratę łączności i połączenia z winy operatorów publicznych i prywatnych, od których Firma jest zależna.

Te przypadki siły wyższej zawieszają zobowiązania firmy wymienione w TCU na cały czas ich trwania. Jednakże, jeśli przypadek siły wyższej trwa dłużej niż trzy (3) miesiące, jedna lub druga ze stron będzie miała prawo do zakończenia swoich stosunków, po wysłaniu listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, informując drugą stronę o tej decyzji.

This is the desktop view, to see the adapted view you must reload the page!